www.stema.plPolityka Prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH – przetwarzanych w Stema Sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w firmie jest Stema Sp. z o.o., dostępna przy
ul. Trakt lubelski 182, 04-766 Warszawa. Jeżeli masz pytania odnośnie przetwarzania danych zapytaj swojego przełożonego. Kontakt w tej sprawie jest także możliwy za pośrednictwem adresu: rodo@stema.pl

Dane osobowe będą przetwarzane przez Stema Sp. z o.o.  w szczególności:

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO* w celu: podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy) oraz art. 6 lit. c) RODO w celu: wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 2. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Stema Sp. z o.o. [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu: marketingu produktów lub usług własnych, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;
 3. na podstawie odrębnej zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu: przekazywania klientowi informacji dot. warunków umownych w tym w szczególności: proponowanych zmian umowy, zmian nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail)
 4. a także marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Stema Sp. z o.o.. który może być realizowany przez Stema Sp. z o.o.. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np e-mail) lub telekomunikacyjnych (np. telefon, video).


Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 1. dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego Administratora oraz zawarcia lub wykonania umowy będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa lub przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji); zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Stema Sp. zo.o..; wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
 2. dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
 3. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.


Osoby których dane dotyczą, mają prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 2. sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. żądania od Administratora usunięcia danych na zasadach przewidzianych w art. 17 RODO,
 4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych na zasadach przewidzianych w art. 18 RODO,
 5. przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi; na zasadach przewidzianych w art. 20 RODO,
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego na zasadach przewidzianych w art. 21 RODO,
 7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
 8. uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.


Prawa wymienione powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt na adres podany na wstępie. 

Ponadto osoba ma także prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Kontakt - Biuro
UL. TRAKT LUBELSKI 182
04-766 WARSZAWA

tel./fax: +48 (22) 840 32 04
tel.: +48 (22) 740 30 30
biuro@stema.pl

Kontakt - Magazyn
UL.TRAKT LUBELSKI 182
04-766 WARSZAWA

tel./fax: +48 (22) 840 32 04
tel.: +48 (22) 740 30 30
gonty@stema.pl

©2021 Stema Sp. z o.o. All Rights Reserved.